website statistics

Araling Panlipunan

Question

Basahin ang bawat pahayag. Kulayan ng dilaw ang mga pangungusap na nagsasaad ng mga dahilan ng pananakop ng mga espanol sa Philipinas.

Nais na ipalaganap ng espanya ang kristiyanismo sa ating bansa. ?

1 Answer

  • Answer:

    Basahin ang bawat pahayag. Kulayan ng dilaw ang mga pangungusap na nagsasaad ng mga dahilan ng pananakop ng mga espanol sa Philipinas.

    Nais na ipalaganap ng espanya ang kristiyanismo sa ating bansa. ?

You May Be Interested