website statistics

Filipino

Question

Gawain sa pagkatuto bilang 4: Basahin ang mga talata sa kahon. Ibigay ang mga salita o parirala na mag bibigay kahulugan ng nasa kabilang kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel.​

1 Answer

You May Be Interested