website statistics

Music

Question

13. Ito ang pundasyon ng musika kung saan doon nakasulat ang
mga nota at iba pang mga simbolo ng musika.
A. Staff
B. Rest
C. Space
D. Musika​

2 Answer

You May Be Interested