website statistics

Araling Panlipunan

Question

Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang sagot
sa sagutang papel.
1. Ano ang ibig sabihin ng salitang Latin na re-ligare na siyang pinagmulang salita
ng relihyon?
A. Pag-aalay at pagsasakripisyo
C. Pagbubuklod at pagbabalik loob
B. Pagmamahalan at pagrespeto D. Pagpapaganda at pagpapaayos
2. Ano ang tawag sa mga relihiyong sumasamba sa dalawa o higit pang mga Diyos?
A Atheist B. Monotheism C. Polytheism D. Theist
3. Ano ang tawag sa bibliya ng mga Jew?
A Bibliya B. Koran
C. Torah
D. Vedas
4. Anong relihiyon ang may pinakamarami ang populasyon sa Pilipinas?
A Buddhismo B. Hinduismo C. Islam
D. Kristyanismo
5. Sa Buddhismo ay mayroon silang walong dakilang daan, alin sa mga sumusunod
ang HINDI kabilang?
A. Tamang Aspirasyon
C. Tamang Hinuha
B. Tamang Intensyon
D. Tamang Pananaw
6. Ang mga Kristiyano ay maraming paniniwala isa na rito ang pagsunod sa
Sampung Utos ng Diyos. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang dito?
A. Huwag kang magnakaw at pumatay.
B. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat.
C. Huwag kang magnanasa sa hindi mo pag-aari at asawa.
D. Huwag magpasilaw sa kinang ng pera at lakas ng makataong
kapangyarihan
7. Hinduismo ang pangunahing relihiyon ng India. Sila ay naniniwala sa maraming
Diyos ngunit sila ay mayroong tatlong pangunahing Diyos. Sino ang tatlong
pangunahing Diyos ng mga Aryan?
A. Brahman, Vishnu, Shiva C. Moksha, Ganesha, Brahman
B. Shiva, Ganesha, Brahman
D. Vishnu, Moksha, Brahman‚Äč

1 Answer

You May Be Interested