website statistics

Music

Question

10. Anong simbolo ang naghuhudyat na ang tono ng isang nota ay
tugtugin o awitin nang half step pababa?
B Flat
C. Natural Sign
D. Pitch​

1 Answer

You May Be Interested